ജീവിതത്തിന്റെ കൈപ്പുനീർ


പുറത്തു ചാറ്റൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ,അതിന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത സൗന്തര്യ ഉം ആസ്വദിച്ച് നീണ്ടു നിവർന്നു കട്ടിലിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ …..പല രോഗികളെയും സമാനമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചികിതസിച്ചിട്ടുണ്ട് , വളരെ തിരക്കുള്ള സമയത്തുപോലും നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഡോക്ടർ നെ കാണണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്ന ചില രോഗികളെ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ,ഇവർക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ടാലോ വെറുതെ കട്ടിലിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്നിട്ടു ആജ്ഞാപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഏതു ഡോക്ടർ ഉം വിനീത വിധേയനായി മുൻപിൽ എത്തും …സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ ദൈവത്തിനു നന്ദിപറഞ്ഞു സുഖസുഷുപ്തിയിൽ മുഴുകും ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ മനസ്സിൽ കരുതി … ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ …. എനിക്ക് മാരകമായ രോഗം ഒന്നും ഇല്ല ….ഒന്ന് വീണു …മുട്ടിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഗ്മെന്റ് പൊട്ടിപ്പോയീ ….ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിവന്നു അത് ശെരിയാക്കാൻ …രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കി , ഞാനും വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് … ഞാൻ ചികിതസിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നില്ലാ ഞാൻ അവർക്കു ഉണ്ടായിരുന്ന വേദന,ഭയം ,ആശങ്ക , എല്ലാം എന്നെയും അലട്ടിയിരുന്നു ….എന്റെ രാത്രികളിൽ പലതും നിദ്രാവിഹീനമായിരുന്നു , പരസഹായം കൂടാതെ ബാത്രൂം ഇൽ പോകാൻ പോലും ആയില്ല ….കാലിൽ ഒരു കൊതുകു കടിച്ചാൽ അതിനെ ഓടിച്ചു വിടാനോ , ഒന്ന് ചൊറിയുവാനോ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നു …വളരെ അധികം അഹം ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് വിനയത്തിന്റെ ഒരു നല്ല പാഠം ആയിരിന്നു എന്റെ അശുപത്രി വാസം …..കൊറേ ഏറെ നേരം ചാറ്റൽ മഴയെ നോക്കി കിടന്നതു മടുപ്പാകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പതിയെ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എവിടെയെന്നു പരതാൻ തുടങ്ങി …അപ്പോഴാണ് രാത്രി മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ….ബെസ്ററ് !!! ഇനി അതെടുക്കണമെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹമയിയായ ഭാര്യയെ വിളിക്കണം …. ഞാൻ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നീട്ടി വിളിച്ചു …

The spirit of Chinchpada – The making of a person of Light part-3


Chinchpada Railway Station

About Chinchpada

Chinchpada is a panchayat village located in Nashik division of the Kandesh region of Maharashtra state in India. The village used to be called Bodhgaon. Administratively, Chinchpada is under Navapur Taluka, Nandurbar District, Maharashtra. Nandurbar is a tribal-dominated district , Nandurbar district is bounded to the south and south-east by Dhule district, to the west and north is the state of Gujarat, to the north and north-east is the state of Madhya Pradesh. The northern boundary of the district is defined by the great Narmada river. According to the 2011 census Nandurbar district has a population of 1,648,295. Nandurbar has a sex ratio of 972 females for every 1000 males,[2] and a literacy rate of 64.38%. Scheduled Castes and Scheduled Tribes make up 2.91% and 69.28% of the population respectively The Bhils form the major group in the district. At the time of the 2011 Census of India, 45.45% of the population in the district spoke Bhili, 16.06% Marathi, 8.84% Khandeshi, 7.34% Pawri, 4.4% Gamit, 3.79% Urdu, 2.61% Kukna, 2.55% Hindi, and 2.32% Gujarati as their first language. Aadivasi (tribal) Languages spoken include Ahirani, Gujar, a Khandeshi tongue with approximately 780,000 speakers, similar to Marathi and Bhili. and Pauri Bareli, a Bhil and other tribal language with approximately 175 000 speakers, written in the Devanagari script. Nandurbar district is one of the lowest covid vaccinated districts in the entire country. Chinchpada Christian hospital is one of the few private management mission hospitals available in the area which is dedicated to care for economically backward people in the area.it is part of a non profit organisation called EHA (Emmanuel Hospital Association) which is providing specialised health care in some of the remotest and underdeveloped parts of India.

Chinchpada Christian Hospital

The Spirit of Chinchpada-The making of a person of Light Part -2


Light can only be seen and experienced. if a person try to describe light to another person who haven’t seen light their whole life ,it is natural that the person may not understand.so it is important for every person to see the light with their own eyes.as people of light we may have to find ways to guide them towards light.it only takes a glimpse of the light ,and the person will understand ….but how long will it take for a person to decide to come out of his cave and loose his chains will vary ……. I always wanted to help others and serve the needy but that thought remained as a thought for a long time and it got lost in my everyday life.it reappeared during the covid pandemic . reading news of people dying and suffering without hospital beds were really painful to me as well. Then one day, I heard about Rachel working in Chinchpada . .she decided to work in chinchpada mission hospital to serve people in need and she went to chinchpada when the pandemic was at its peak …I was so moved when I heard this from my wife. I really admired her for taking this decision to work there and I admired her family for letting her go to do the lord’s work without even thinking for one moment. Such faith ,motivation and dedication is so rare to find these days , I felt really bad about myself for not doing those things. Because I have been thinking about doing this from the day I joined medicine but I never did anything to make it happen .i shared my thoughts with my wife and she asked me what I really wanted? And I said I want to do what Rachel is doing now , to be able to serve the needy.after three months I came to chinchpada.now I dream about chinchpada everyday . the place have become part of my life and I cannot think about living my life without thinking about chinchpada.

JOHN 3:3 Jesus answered and said to him most assuredly i say to you unless one is born again he cannot see the kingdom of god

Spirit of chinchpada- the making of a person of light Part 1


Reknowned Greek philosopher Plato in his famous book
“The republic” describes about many deep,meaningful philosophies of life.
most of the philosophies are explained through conversations
between his teacher Socrates and disciples.
one of the philosophies explained in his book is called “The Allegory of the Cave”.In his book, Plato describes about ,some people who are living inside a very dark cave ,from the day they were born.

Their hands and legs are chained to a pillar and their heads are immobalized.A light is kept far away from them so that they could not perceive them , but when people walk in front of the light it cast large , dark shadows which is projected on a wall in front of them.

People inside the cave see this shadows on the wall and perceive it as reality.These people only knew darkness their entire life .One day ,one of them some how loose his chains and came out of the cave.

Outside the cave he saw light for the first time.The intense light was so painful that he could not open his eyes.he kept his eyes shut.Due to this discomfort and agony he contemplated going back to the dark cave which was a lot more familiar and comfortable for him.

He somehow kept on looking into the light and after sometime his eyes started adjusting to the light.he saw real things for the first time

He realised that the dark shadows which he thought were real were just shadows of real things.his life was completely changed .When he watched reality he was so happy that he was part of the light.he immediately went back to his friends inside the dark cave and told them that outside this cave there is a world far more beautiful than their current life.there is something called light and after seeing it their whole life will change …he told them that they are living a false life which is far away from the reality.but the response from the people inside the cave was not what he expected. People inside the cave ridiculed him, argued with him some even planned to harm him physically … because they don’t wanted to face the reality… they were more comfortable with the darkness , chains and dark shadows….

We all have our own dark caves where we are chained to a pillar , perceiving dark shadows as reality..we refuse to believe that there is anything outside the dark cave…..a person can only perceive light and be with light, if he decide to come out of his cave , but only those people who choose to loose his chains can come out of the cave .

we all have our own chains which bind us to a pillar which prevents us from coming out of our cave and perceive light . …when I came to chinchpada my first experience was like the person who got out of the dark cave. initially it was too much for me to handle i wanted to go back to my comfort zone where I was feeling safer…then slowly i started seeing light from each one of you … you all pulled me out from the dark cave … now chinchpada is a place of light and hope for me and hopefully i could pull some body out of their dark cave and bring them to light in future.for me you guys are really the people who work everyday to spread the joy of light.


As people of light you may encounter people in darkness everyday .maybe it is darkness due to illness, ignorance, spiritual darkness, mental, emotional or social darkness.when you tell them about light they may refuse to accept it.they may ridicule you,argue with you or harm you. but as people of light it is our mission to continuously strive to bring them to the light.one day or the other they will come back to the light.my prayer to lord is to keep me close to the light as long as possible and give me strength to continue in the light as long as I live .Amen

John 1:4-5 In him was life,and the life was the light of men. And the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it

Show the heart to care for your heart


This is the image of a cave painting found in a cave in spain.it is more than twenty thousand years old . the heart of the mammoth can also be seen depicted in this picture.our ancestors about thousands of years back knew about the importance of 💓 . today we are going through a pandemic which is not going to end soon.we are living in a stressful time which can be very bad to our heart.if you see statistics people die more due to heart diseases than due to covid 19 . We have to change ourselves to achieve a positive way of living in order to care for our heart.
Obesity, smoking , high cholesterol levels, stressful life style are some of the things that we can change to care for our heart.stay active,stay positive …..show the heart to care for your heart.

Kahlil gibran poem on freedom


BY KAHLIL GIBRAN

And an orator said, Speak to us of Free-
dom.
    And he answered:
    At the city gate and by your fireside I
have seen you prostrate yourself and worship
your own freedom,
    Even as slaves humble themselves before
a tyrant and praise him though he slays
them.
    Ay, in the grove of the temple and in
the shadow of the citadel I have seen the
freest among you wear their freedom as a
yoke and a handcuff.
    And my heart bled within me; for you
can only be free when even the desire of
seeking freedom becomes a harness to you,
and when you cease to speak of freedom
as a goal and a fulfilment.

    You shall be free indeed when your days
are not without a care nor your nights with-
out a want and a grief,
    But rather when these things girdle your
life and yet you rise above them naked and
unbound.

    And how shall you rise beyond your
days and nights unless you break the chains
which you at the dawn of your under-
standing have fastened around your noon
hour?
    In truth that which you call freedom is
the strongest of these chains, though its
links glitter in the sun and dazzle your eyes.

    And what is it but fragments of your own
self you would discard that you may become
free?
    If it is an unjust law you would abolish,
that law was written with your own hand
upon your own forehead.
    You cannot erase it by burning your law
 books nor by washing the foreheads of your
judges, though you pour the sea upon them.
    And if it is a despot you would dethrone,
see first that his throne erected within you is
destroyed.
    For how can a tyrant rule the free and
the proud, but for a tyranny in their own
freedom and a shame in their own pride?
    And if it is a care you would cast off, that
care has been chosen by you rather than
imposed upon you.
    And if it is a fear you would dispel, the
seat of that fear is in your heart and not in
the hand of the feared.

    Verily all things move within your being
in constant half embrace, the desired and
the dreaded, the repugnant and the cherished,
the pursued and that which you would
escape.
    These things move within you as lights
and shadows in pairs that cling.
    And when the shadow fades and is no
more, the light that lingers becomes a
shadow to another light.
    And thus your freedom when it loses its
fetters becomes itself the fetter of a greater
freedom.

The myth of the “born” surgeon


I always wanted to ask this question to various consultants during my training in various specialities.when it comes to skill you can only acquire it by proper training and by practice.still they act to me and my friends with contempt for not acquiring the necessary skills.everybody is not abhimanyu who could learn how to break the chakravyuha from his mother’s womb.

Longrider

What makes a great surgeon? I hear this question asked frequently in many forms- from laymen who tend to think that surgery is like sports, from young doctors who wonder if they should take up surgery, and from surgeons themselves.

Young doctors are often apprehensive about taking up surgical specialities fearing he or she lacks the necessary skill. Many people believe that surgery is skill one is born with- you either have it or don’t. We often hear people talk of someone as a “born surgeon.” Nothing could be further from the truth.

I think anesthesiologists have a lot to do in maintaining this myth. Anesthesiologists consider themselves good judges of surgeons. We would think this is a reasonable thing. But anesthesiologists are heavily biased to the action they see on the table. They are also overly influenced by one particular surgeon trait- speed.

The fact is that the most…

View original post 782 more words

The medical professional as hero


Longrider

“Medicine is a social science and politics is nothing else but medicine on a large scale. Medicine as a social science, as the science of human beings, has the obligation to point out problems and to attempt their theoretical solution; the politician, the practical anthropologist, must find the means for their actual solution.”- Rudolf Virchow

The heroic doctor or nurse is a trending theme. The Corona virus has elevated the medical professional to superhero stardom. The doctor and, less often, the nurse now stand beside Batman, Superman and the Hulk. One cartoon depicts a balding doctor welcomed into this exalted company, looking befuddled and out of place. Others are more flattering. We must note at this time that superheroes do not really exist.

In fact the doctor and the nurse are only doing their jobs, just as many other professional are, just as they have been doing for ages. Human…

View original post 1,366 more words

കൽ മാതിരി ഇരി — Longrider


പണ്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു. വല്യ അസുഖങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു വലുതായാൽ വേറെയെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടും. പക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളതിനാൽ രോഗികൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല. വല്യ, നല്ല വെളിച്ചമുള്ള വാർഡുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ വാർഡുകൾ, എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരുന്നു. മിക്കവാറും രോഗികൾക്ക് വല്യ അസുഖമില്ല. വീട്ടിലെ ജോലിയും പരാധീനതയുമൊക്കെ കൊണ്ട് മുട്ടുവേദനയും നടുവേദനയുമായി വരുന്നവർ. അവരോട് അല്പം വിശ്രമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ അഡ്മിഷൻ […]

കൽ മാതിരി ഇരി — Longrider

While Self-Isolating, Why Not Consume Some Books and Podcasts on the History of Medicine? — History Research Shenanigans


So maybe you’re now more interested in the history of medicine all of a sudden. I specialized in the topic during my undergrad and I’ve found that studying the history of medicine and surgery a really good way of thinking critically about some of the ways people talk about health concerns today. How do we […]

While Self-Isolating, Why Not Consume Some Books and Podcasts on the History of Medicine? — History Research Shenanigans